Ledenvergadering

Ledenvergadering 2015: Rijksmonument Proefboerderij Haarweg 12; BOEI over Agrarisch erfgoed

Verslag algemene ledenvergadering 2015 door Han den Ouden, secretaris Wageningen Monumentaal

Op 4 juni 2015 waren we met ongeveer 20 personen te gast op de boerderij Haarweg 12, bij Clemens Oude Groeniger en Marjel Neefjes van Grebbeveld Schapen &zo. Geen toevallig gekozen locatie. De boerderij heeft dankzij ons voorstel de status Rijksmonument gekregen, en dat konden we zo op een leuke manier vieren. De schaapherders Clemens en Marjel hebben hun basis op de boerderij. Zij zijn in 2012 begonnen met de schapen. Ze hebben de kudde kunnen aankopen met crowdfunding. Naast het beheren van de schapen hebben ze een winkel waarin producten als schapenvlees en wol/vilt te koop zijn. Daarnaast houden ze zich met kleinschalige activiteiten als vilten, lezingen en groepsuitjes bezig. Naast de kudde schapen hebben ze ook een hele kudde vrijwilligers, die hen helpen bij alle werkzaamheden. We zijn onder de indruk van alles wat ze ondernemen.
Na de lezing van Marjel neemt onze spreekstalmeester Laurens van der Zee het roer over en geeft een overzicht van onze activiteiten, problemen, successen en uitdagingen over het afgelopen jaar. Een paar onderwerpen springen eruit. Natuurlijk Grebbedijk 6, het zwaar verwaarloosde rijksmonument, waar gemeente en eigenaresse beide ernstig in gebreke blijven. En onze stadsvisie, de inbreng bij de vorming van het nieuwe college. Er moet een integrale visie komen voor het historische Wageningen binnen de gracht, zodat we niet telkens weer voor verrassingen staan, en eigenlijk projectontwikkelaars bepalen wat er gebeurd, in plaats van de gemeente (wij allen dus). René Siemens geeft uitleg over ons initiatief -samen met de historische vereniging Oud-Wageningen- voor een stadsherstel, de bezoeken aan bestaande organisaties en de stappen die we inmiddels hebben gezet. Na de pauze vertelt Wageninger Arno Boon, directeur van BOEi (Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) met veel passie over zijn werk. Overigens heeft BOEi in de loop van de jaren haar werkveld verbreed. Aanvankelijk had men vooral industrieel erfgoed op het oog, thans ook agrarisch en religieus erfgoed. BOEi werkt zonder winstoogmerk, drijfveer is vooral de verrijking van het bestaan door het behoud van cultureel erfgoed, waarbij ook het creëren van nieuwe bestemmingen bijdraagt aan de waardering voor de monumenten. Zo worden ook kennis en identiteit behouden.
Netwerk en ervaring zijn cruciaal bij het nemen van de goede beslissingen. BOEi heeft veel relaties binnen de monumentenwereld en speelt in diverse organisaties een rol. We noemen de landelijke federatie Het Behouden Huis. Dat is een koepelorganisatie voor Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud. Vanwege onze eigen plannen heeft dat onze bijzondere interesse. Alles bij elkaar een inspirerend verhaal over het redden van een groot aantal bedreigde objecten. Na de lezing van Arno blijft het nog lang gezellig aan de Haarweg en hebben we ook inspiratie opgedaan voor een nieuw Wagenings monumentaal jaar.

Ledenvergadering 2010: Kunst in de openbare ruimte

Op zaterdag 3 juli 2010 hield Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, een algemene ledenvergadering. Centraal stond Kunst in de openbare ruimte in Wageningen. In een korte ledenvergadering werd aspirant bestuurslid Jan Krikke unaniem verwelkomd als bestuurslid. Na een een algemene inleiding op het thema door voorzitter Roel Veelders, stedenbouwkundige, gaf de heer Floor van Dusseldorp, beeldend kunstenaar en oud-lector stedelijk interieur aan  de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht, een presentatie met inspirerende voorbeelden uit het binnen- en buitenland. Bestuurslid L. van der Zee vertelde over het provinciale project “Kunst op Straat” waarvoor hij in opdracht van de gemeente de kunst in de openbare ruimte in Wageningen inventariseert. Daarna verzorgde de heer Leo Eppink, van Rondleidingen Wageningen, een rondleiding langs de kunst op het universiteitsterrein De Dreijen. De middag werd afgesloten met een drankje. De vergadering vond plaats in de collegezaal van een bijzonder pand uit 1922,  voorheen Microbiologie, thans Nieuwland, Hesselink van Suchtelenweg 4.

De presentaties door R. Veelders over het landschap en de kunst in de openbare ruimte in Wageningen en omgeving, zijn hieronder te zien.

Ledenvergadering van 2009:

Op zaterdag 24 januari 2009 vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Wageningen Monumentaal plaats in Wijkcentrum de Nude in Wageningen. Op deze bijeenkomst stond neo-classisistische architectuur in de Wageningse wijk Nude centraal. Op de vergadering die aan het inhoudelijke deel voorafging werd in vervolg op de mededeling in de recent uitgebrachte Nieuwsbrief aan de orde gesteld dat  de bestuursleden Rita van Biesbergen, Leo Klep en Joke Ziedses zich niet herkiesbaar stelden. Aan de orde kwam de molenbiotoop van molen De Vlijt, die door nieuwbouwplannen op en rond het terrein van de voormalige Mouterij in gevaar dreigde te komen. Met medewerking van Wageningen Monumentaal is bereikt dat de bouwplannen hierop zullen worden aangepast.
Als opening van het aan de Nude gewijde deel van de bijeenkomst gaf voorzitter Roel Veelders een korte presentatie over neo-classisistische bouw, waarna oud-gemeentearchivaris Kees Gast over de geschiedenis van deze wijk vertelde. Hierbij kwamen verrassende gegevens op tafel, onder meer over de vroegere loop van een bebouwing aan de dijk, en over de ligging van een voormalig park. Eveneens verrassend en boeiend was de presentatie door bouwhistoricus Bart van Aller over de geschiedenis en huidige toestand van de neoclassisistische villa Nudenoord. Niet alleen de bouwgeschiedenis, ook de geschiedenis van kleurstelling en ornamenten zijn door hem onderzocht. Mede door zijn aandacht voor de vele vroegere bewoners kwam dit pand dichterbij. Na in de laatste decennia als studentenwoning in verval te zijn geraakt, heeft Nudenoord nu een nieuwe eigenaar. Deze was onder het publiek, en vertelde dat hij aan een gefaseerde restauratie is begonnen. Misschien zal in de toekomst een deel als kantoor of als horecagelegenheid worden geëxploiteerd, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Na een bezoek aan Nudenoord waarbij Bart van Aller diverse punten ter plaatse toelichtte werd deze geslaagde middag met een borrel in het wijkcentrum besloten. Na afloop bood het bestuur aan de sprekers en aan de scheidende bestuursleden een diner aan in het eveneens in de Nude gelegen Chinese restaurant, en ontvingen dezen een presentje als dank voor hun bijdragen.

De onderstaande bestanden zijn van het type pdf en te bekijken met Adobe Acrobat Reader. Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit programma dan kunt u het gratis krijgen via deze link.
Om een presentatie te downloaden: rechter muisknop op de link “downloaden”, vervolgens “doel opslaan als” (of “save target as”).

Titel Datum Grootte Link
Presentatie “Kunst en landschap” I 2010 25 MB Downloaden
Presentatie “Kunst en landschap” II 2010 56 MB Downloaden
Presentatie ledenvergadering 1 april 05 2,6 MB Downloaden
Presentatie ledenvergadering 2 april 05 3,9 MB Downloaden