Wageningen Monumentaal verontrust over wijziging welstandsbeleid

Begin juli 2016 heeft de Wageningse gemeenteraad een motie aangenomen, waarin versoepeling van welstandsregels wordt bepleit.  Aan het college van B&W is opgedragen uiterlijk 1 januari 2017 in een nota aan te geven waar wel en niet welstandsvrij kan worden gebouwd. De motie was ingediend door Stadspartij Wageningen en de VVD-fractie. Wageningen Monumentaal heeft voorafgaande aan bovengenoemde raadsvergadering zijn verontrusting over deze motie uiteengezet in een brief aan de gemeenteraad d.d. 4 juli 2016. In de brief, mede ondertekend door de Historische Vereniging Oud-Wageningen, wordt gesteld dat de consistentie in de zorg voor de ruimtelijke ordening dreigt weg te vallen. De gemeente heeft een zorgplicht waar het gaat om de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving. De Cultuurhistorische Waardenkaart voor Wageningen die nu in voorbereiding is, had juist tot doel beter onderbouwde beslissingen op dit gebied mogelijk te maken. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) doet in Wageningen uitstekend werk. We roepen de raadsfracties dan ook op om het beleid ten aanzien van cultuurhistorie en monumenten juist te verbeteren en intensiveren, aldus de brief van Wageningen Monumentaal en Oud-Wageningen.

2016 Brf_Raad_welstand_OudWageningen_WageningenMonumentaal 4 juli.compressed