Wageningen Monumentaal pleit voor integrale ruimtelijke visie voor de stad

Op 16 april vond in het stadhuis van Wageningen een inspraakavond plaats, waarop organisaties en particulieren aan de gemeentelijke coalitie-in-wording kenbaar konden maken wat zij in de toekomst voor Wageningen belangrijk vonden. Bij monde van secretaris/penningmeester Han den Oude pleitte Wageningen Monumentaal voor een integrale ruimtelijke visie op behoud en ontwikkeling van de binnenstad als historische vestingstad:

Bijdrage van Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, voor Initiatief voor de stad, een suggestie om mee te nemen naar de coalitie-onderhandelingen in april 2014.

 

“Wij willen met deze bijdrage graag aansluiten bij de voorgenomen Binnenstadsvisie van de drie onderhandelingspartijen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van de Cultuurhistorische Waardenkaart van Wageningen. Wij zijn daar als vereniging voor stadsschoon erg blij mee. Er wordt een grote hoeveelheid waardevolle informatie over onze historie bijeengebracht. De CHWK moet een rol gaan spelen bij nieuwe bestemmingsplannen.

Bij de toetsing van bouwplannen wordt de CHWK echter niet ingezet, en dat vinden wij een manco. Daarnaast is de afgelopen jaren het welstandbeleid gewijzigd, en wij constateren dat het rekening houden met cultuurhistorische omgevingsinformatie onvoldoende geborgd is.

We missen op dit moment een integrale ruimtelijke visie op behoud en ontwikkeling van de binnenstad als historische vestingstad. Daarom stellen wij voor om een ruimtelijke visie inclusief een cultuurhistorische onderbouwing in de aangekondigde Binnenstadsvisie te integreren. Voor de cultuurhistorische onderbouwing is nu al de CHW-kaart Wageningen in voorbereiding. De beoogde integrale ruimtelijke visie op bijvoorbeeld het tracé van de stads- en kasteelgracht, bolwerken, waardevolle straatprofielen, gevels en dergelijke kan worden gebruikt bij:

  • Uitvoeringsprojecten door particuliere initiatieven (planontwikkeling, gemeente faciliteert en/of werkt samen);
  • Integrale en brede toetsing van bouwplannen (door de Comm. Ruimtelijke Kwaliteit);
  • Integrale en brede toetsing en onderbouwing van bestemmingsplannen (in planologische procedures);

Gemeentelijke ondersteuning is nodig in de vorm van:

  • Onderzoek, ideevorming, planvorming (advies)
  • Uitvoering van het vastgestelde beleid door stimulering, toetsing, projectleiding (fte en CRK)
  • Financiën voor uitvoering; afhankelijk per project (nu niet te begroten)

We geven u nog het volgende mee: Investeren in cultuurhistorie loont! De sociaal-economische baten zijn vele malen groter dan de kosten (onderzoek projectbureau Belvedere, 2005).”