Wageningen Monumentaal formuleert speerpunten voor 2014

Het bestuur van Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, heeft een aantal speerpunten vastgesteld voor het beleid in de komende maanden. Actualiteit en voortschrijdend inzicht zullen uiteraard een invloed op deze lijst hebben. Een aantal van de actiepunten betreft belangrijke lopende zaken die extra aandacht behoeven, zoals het verwaarloosde rijksmonument Grebbedijk 6a, de stadsgracht, en de Stationsstraat. Andere onderwerpen zijn nieuw of relatief onbekend. Zo wil WM meewerken aan de terugkeer van een middeleeuws doopvont naar Wageningen, de achteruitgang van de geschutstoren achter het museum helpen stoppen, en bevorderen dat beeldbepalende panden in de te slopen wijk Patrimonium behouden blijven of in herkenbare vorm terugkomen. Wageningen Monumentaal kan dit niet alleen; WM is een onafhankelijke en ongesubsidieerde vereniging van vrijwilligers met interesse in het Wageningse stadsschoon. Wat WM wil en kan is een kruispuntfunctie vervullen. Bruggen slaan tussen alle partijen die opbouwend willen denken over Wageningen. Tussen politiek en burgerij, tussen plannenmakers en bouwers, tussen vormgevers en ondernemers. Centraal staan samenwerking, opinievorming en het bijeenbrengen van creativiteit, kennis, kunde en kapitaal. Mensen die het huidige bestuur willen helpen met deze taken zijn van harte welkom om te komen kennismaken.

Speerpunten van Wageningen Monumentaal voor 2014

 • Grebbedijk 6-6a: behoud en volledige restauratie
 • Stationsstraat 80-84/hoek Gerdesstraat: behoud, herstel en ontwikkeling van de Stationsstraat als laagdrempelige entree naar het Centrum, met de oude rooilijn als uitgangspunt
 • Stadsgracht: herstel van gracht en Bergpoortbrug (Delftse School 1942), aanleg zichtbare grachtdoorgang Herenstraat en Plantsoen
 • Centrum algemeen: bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeentelijke visie op binnenstad, met als leidraad de vesting, oude stratenpatronen, respect voor monumenten, beeldbepalende panden en ensembles. Bouwhistorische Waardenkaart gewenst!
 • Vernieuwbouw stadhuis met volledig respect voor bestaande monumentale waarden en gebruikmaking van historische structuren
 • Bewegwijzering centrum meer gastvrij en servicegericht. Voorkomen dat bezoekers de weg kwijtraken door slechte en overbodige borden (o.a. naar de VVV)
 • Geschutstoren Kasteel achter Museum : voorkomen van schade en vervuiling, door de toren weer volledig in de gracht te zetten
 • Herstel historische banken: Vreedebank bij Junushoff en bankje op de Witte Sluis (Grebbedijk bij de Dijkstraat). NB Eind april 2014 is de restauratie van de Vreedebank opgeleverd.
 • Ontwikkelen van het Wageningse deel van de Liberation route (oa. “Capitulation experience”)
 • Behoud historische structuur en beeldbepalende panden wijk Patrimonium
 • Terugkeer middeleeuws doopvont naar Wageningen
 • Bescherming van kunst en markante objecten in de openbare ruimte