Persbericht over de Mouterij.

 Onderstaand pleidooi van Wageningen Monumentaal voor het accentueren van de centrale ligging van de mouterij met bijzondere functies, is in mei 2006 naar de lokale  en regionale media gestuurd:
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei jl. ingestemd met het definitieve stedenbouwkundige ontwerp en het beeldkwaliteitsplan voor de DMP-locatie aan de Churchillweg. Het college heeft tevens ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp als basis bij de nog te starten RO-procedure. Het stedenbouwkundige ontwerp en het beeldkwaliteitsplan voldoen aan de uitgangspunten die de raad voor deze locatie heeft vastgesteld. Bij de uitvoering van het plan neemt het college de belangrijkste punten mee die vorige week zijn ingebracht tijdens de informatie-avond op 2 mei. Het gebied aan de Churchillweg is een inbreidingslocatie in het geografische hart van de stad.
In maart 2005 heeft de gemeenteraad de kadernotitie DMP-locatie vastgesteld. In mei 2005 heeft de raad zijn voorkeur uitgesproken voor de variant ‘verleden en toekomst’. In november 2005 is de bijbehorende grondexploitatie goedgekeurd door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig ontwerp is een nadere uitwerking van de kadernotitie uit maart 2005 en de voorkeursvariant die in mei 2005 door de raad is vastgesteld. Bij de nadere uitwerking is uitgegaan van de uitgangspunten en de randvoorwaarden zoals die in de vastgestelde kadernotitie staan opgenomen. Met het definitief stedenbouwkundig ontwerp is een goede basis gelegd voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan geldt als referentie voor de beoogde ruimtelijk en architectonische kwaliteit, en dient als ijkpunt bij het maken van de architectenkeuze.
N.a.v. inloopbijeenkomsten en reacties van de gemeenteraad zijn ook diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo zal het college n.a.v. de reacties onder meer bij de uitvoering aandacht besteden aan het type bomen, de  mogelijkheden onderzoeken voor een speelveldje bij de Hazenkamp, extra aandacht besteden aan de ontsluiting van het parkeren bij de Aldi, de hoogte van de woningbouw aan de zijde van de Beatrixlaan en de mogelijkheid van een dubbele bestemming van de linkervleugel van de beganegrond bij het nieuwe park, t.b.v. horeca en/of terras.
Ten aanzien van het laatste is door WM de vraag gesteld het bijzonder karakter en de centrale ligging van de mouterij te accentueren met een bijzondere functie. Dit komt overeen met het algemene beeld van de Churchillweg tot aan de Geertjesweg, waar sprake is van een menging van functies. Bovendien zou dit aantrekkelijk kunnen zijn  voor het wonen en aantrekkelijk voor het beeld en gebruik als onderdeel van de fietsroute.