Lopende zaken

VISIE BUITENGEBIED

In het kader van de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk per 1/1/2021 in zal gaan en 26 bestaande wetten zal bundelen ter vereenvoudiging van de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen werkt de gemeente Wageningen aan een omgevingsvisie, eerst voor het buitengebied en binnenkort ook voor de bebouwde kom. Aan de hand van een daartoe opgestelde Startnotitie heeft iedereen in Wageningen in de periode rond de jaarwisseling kunnen meepraten over wat we wel en niet willen met het buitengebied. Hieronder citeren we het weinige dat er in die Startnotitie over wordt vermeld:

” 3.8 Cultuurhistorie
Ons cultuurhistorisch beleid is in opbouw. We hebben in 2017 een uitgebreide inventarisatie laten maken in de cultuurhistorische waardenkaart. Klik hier voor de interactieve kaart.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient met deze waarden rekening gehouden te worden. De kaart geeft aan dat bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient te worden aangegeven of de plaatselijk karakteristieke kenmerken worden gereconstrueerd, versterkt of als inspiratiebron gaan dienen om tot een nieuwe kwalitatieve invulling te komen. Passend bij het karakteristieke Wageningse DNA. Dat betekent dat er bij ieder project – particulier of gemeentelijk – bewust nagedacht kan worden over cultuurhistorische aspecten.
De waardenkaart is niet formeel vastgesteld. De volgende stap die we willen nemen is hoe de doorwerking van de cultuurhistorische inventarisatie vorm zal krijgen, zowel inhoudelijk als procedureel.
De opgave voor cultuurhistorie is hoe we de cultuurhistorische waarden kaart kunnen verankeren in ons beleid voor het buitengebied. “ (https://toekomstwageningen.nl/Algemeen/Startnotitie , pp.35-36).

De genoemde “interactieve kaart” was tijdens de inspraakronde helaas niet beschikbaar en we hebben er bij het projectteam op aangedrongen in het vervolgtraject expliciet aandacht te geven aan alle monumentwaardige elementen in ons buitengebied. In maart krijgen we tijdens  een (tweede) gebiedsconferentie de mogelijkheid om de concept-visie van kritisch commentaar te voorzien, waarna deze in april aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd.

Zie verder: https://toekomstwageningen.nl/