Jaarvergadering 20 maart 2013: De Cultuurhistorische Waardenkaart

Graag nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Wageningen Monumentaal op woensdag 20 maart 2013 van 19.30 tot c.a. 21:30 uur, in het historische voormalige universiteitsgebouw Duivendaal 7 te Wageningen.

Thema van de avond zal zijn: De Cultuurhistorische Waardenkaart van Wageningen

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30-19.45 uur: ontvangst

19.45-20.00 uur: bestuursmededelingen en vragen door de leden

20.00-20.15 uur: pauze

20.15-21.30 uur: lezing over de Cultuurhistorische Waardenkaart van Wageningen                                   door Luuk Keunen

In opdracht van de gemeente Wageningen werken de onderzoeks- en adviesbureau’s RAAP, Van Meijel en Overland aan een cultuurhistorische waardenkaart (CHW) van het gemeentelijk grondgebied. Hierin is informatie over cultuurlandschappelijke en (steden)bouwkundige waarden in beeld gebracht en voorzien van een toelichting. De kaart wordt samengesteld, omdat het voor gemeenten sinds 1 januari 2012 verplicht is  bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden. Dit is een vervolg op de archeologische waarden- en verwachtingskaart uit 2008. Benutting ten behoeve van bestemmingsplannen is in de nabije toekomst het voornaamste toepassingsdoel van de CHW. Het proces is op dit moment halverwege; de inventarisatie en waardenstelling van het buitengebied zijn voltooid, alsmede de inventarisatie van een specifiek aantal zaken in de bebouwde kom. Wageningen Monumentaal ziet een en ander als een gunstige ontwikkeling.

Luuk Keunen is historisch geograaf, werkzaam bij RAAP. Al sinds 1991 houdt Luuk zich bezig met onderzoek op cultuurhistorisch- en historisch-geografisch vlak. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en een aantal functies bekleed binnen deze vakgebieden. Hij is o.a. 7 jaar lid geweest van de Wageningse Monumentencommissie, waarvan 4 jaar als voorzitter. Voor RAAP heeft Luuk aan de CHW gewerkt; we mogen er  vanuit gaan dat het een interessante lezing gaat worden.