Grebbedijk 6a in een ingezonden brief

Grebbedijk 6a in een ingezonden brief
De bewuste verwaarlozing van het pand Grebbedijk 6a is veel ingezetenen van Wageningen en omgeving een doorn in het oog. Een teken hiervan zijn artikelen van journalisten en ingezonden brieven van lezers in de plaatselijke bladen. Aan De Veluwepost en enkele maatschappelijke organisaties stuurde de heer R.G. Hofstra onderstaande niet gedateerde brief, als reactie op een artikel in dit blad van 9 maart 2007. De Veluwepost plaatste deze brief op 18 mei 2007.
Geachte Heer/Mevrouw,
Het artikel in de Veluwepost van 9 maart j.l. over Grebbedijk 6a constateert een droeve geschiedenis, doch opent geen perspectief naar een oplossing, terwijl het zorgvuldig herstel van enige in de directe omgeving gelegen panden dit alleszins rechtvaardigt.
De eigenaar is niet te dwingen tot onderhoud / herstel, tenzij er direct gevaar aanwezig is voor de omgeving. Dat is hier (nog) niet het geval. De bescherming als monument geeft echter aan, dat het betreffende pand een waarde heeft, die boven het pure eigenbelang van de eigenaar uitgaat.
Ik heb de gemeente Wageningen, die als locale overheid mede verantwoordelijk is voor het instandhouden van het gebouwde erfgoed, enige jaren geleden al eens gesuggereerd het dak van het pand met golfplaten te dichten, hetzij dit de eigenaar te gelasten, om verder verval te voorkomen. Daarna zou verhuur via de antikraakwacht – indien in dit geval nog mogelijk – leegstand voorkomen, een minimaal onderhoud garanderen en ongewenste rechten en plichten van betrokken partijen voorkomen.
Een dergelijke aanpak levert alle betrokkenen winst op. Onnodig verval of ernstige verwaarlozing wordt voorkomen of afgeremd, zodat als in de toekomst wellicht de (financiële) problemen rond onderhoud / restauratie opgelost kunnen worden dit voor eigenaar en overheid minder kostbaar is.
Eenzelfde soort aanpak met bewoning via de antikraakwacht zou ook het probleem van kaalslag kunnen voorkomen. Wageningen telt thans een drietal plaatsen waar de boel reeds jaren geleden is gesloopt en tot op heden nog niet is bebouwd, omdat de bouwplannen financieel niet rond waren te krijgen. Het waren geen bouwvallen, die gesloopt werden, en hier hadden nog jarenlang studenten op antikraakwacht-basis kunnen wonen.
Zonder dat er nog concreet gebouwd is op één van deze drie plaatsen maakt iedereen zich thans al weer op voor de betreurenswaardige sloop van “De Volharding”, waar de zoveelste betonkolos moet verschijnen en het prachtige lijnenspel van de achter “De Volharding”gelegen panden aan het oog wordt onttrokken en de keurig opgeknapte pandjes aan de zuidzijde van het Salverdaplein straks wegens gebrek aan grootheidswaan uit de toon vallen.
Moge deze reactie niet beschouwd worden als zijnde van iemand die niet ziet wat er in Wageningen op dit gebied allemaal wel gerealiseerd is. Het is veeleer een poging een oplossing aan te dragen voor een probleem, dat zich overal reeds decennia met enige regelmaat voordoet. Zelfs het afdekken van een open dak met een stuk landbouwplastic is meer dan nodeloos lang machteloos toezien.
Hoogachtend, R.G. Hofstra, Wageningen.
[z.d.]
c.c. de Veluwepost, Ver. Ned. Gemeenten, Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Geschreven door: Hofstra