Grebbedijk 6(A): Handhavingsverzoek aan de gemeente Wageningen

Op 27 april 2011 werd een gezamenlijk handhavingsverzoek Grebbedijk 6A door Mooi Wageningen en Wageningen Monumentaal op initiatief van de eerste naar de gemeente Wageningen verzonden. Eerder wees Wageningen Monumentaal het college al op juridische mogelijkheden om de toestand van het pand aan te pakken, nu vormde een uitspraak van de Rechtbank Roermond de aanleiding dit nogmaals en explicieter te doen, met onderstaande brief, die uitvoerige informatie bevat over de meer dan tien jaar lopende pogingen van verenigingen en individuen om het verval van dit pand te stoppen:

Brief van Mooi Wageningen en Wageningen Monumentaal aan de gemeente Wageningen d.d. 27 april 2011:

Het pand Grebbedijk 6A in uw gemeente is een erkend Rijksmonument en biedt ten gevolge van jarenlange verwaarlozing een deplorabele aanblik. Door een recente gerechtelijke uitspraak kunnen gemeentes nu handhavend optreden tegen dergelijke verwaarlozing van een Rijksmonument.

De Rechtbank Roermond deed op 21 december 2010 een uitspraak (LJN: BO8494, AWB 10/812) over de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen het bewust verwaarlozen van een beschermd monument. Naar wij hebben begrepen was het tot dusver voor gemeentes onduidelijk of zij op grond van de reikwijdte van Artikel 11 van de Monumentenwet 1988 konden optreden tegen bewuste verwaarlozing. Voornoemde uitspraak is eveneens van belang gelet op Artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Wij verzoeken u om goede nota te nemen van het vorenstaande en handhavend op te treden tegen de bewuste verwaarlozing van het Rijksmonument Grebbedijk 6A.

Achtergronden discussiepunten

De Grebbedijk

De laatste keer dat de dijk doorbrak was in 1855. In 1993 en 1995, toen het water in de grote rivieren tweemaal zeer hoog stond, was de situatie bij de Grebbedijk kritiek. Tot een overstroming kwam het toen niet, maar het was wel aanleiding om de dijk in 1997 te versterken. De dijk voldoet dan ook ruimschoots aan de huidige normen. Het veiligheidsniveau is dusdanig dat een overstroming zich volgens de berekeningen niet vaker kan voordoen dan eens in de 1250 jaar

Grebbedijk 6(A), gelegen aan de buitenzijde van de Grebbedijk. Register Gemeente geeft aan Grebbedijk 6, Rijksregister geeft aan Grebbedijk 6A.

Korte historie, status

Zeker al vanaf 1833 in gebruik in gebruik als zakenpand, woonhuis en tot de dijkverzwaring van 1997 als studentenhuisvesting. Sindsdienleegstaand. Rijksmonument sinds ….., vormt een ensemble met Grebbedijk 4/Dijkstoelhuis (eveneens rijksmonument), de Grebbedijk aldaar alsmede dehavenkom en kijkt indirect uit op de uiterwaarden.

Artikelen, brieven, acties, de toestand van het monument, bijna 10 jaar actie (overzicht in schema onderaan dit artikel)

De RCE geeft aan dat de gemeente de verantwoordelijke instantie is de eigenaar te dwingen het pand in de vereiste toestand te brengen cf de MW88

Bestemmingsplan

Het pand heeft volgens het bestemmingsplan uit 1959 de bestemming groen, bescherming is er via de MW88. Adequate bestemming is gewenst.

Milieuvergunning en (externe) milieufactoren

De milieuvergunning is verlopen doordat het pand al lang leeg staat. Belangrijke milieufactoren vormen de geluidsoverlast (zwaar vrachtverkeer), fijnstof door Rijnvallei (is provinciale inrichting) en stank(Bruil).

Planologie

Doordat de asfaltafdeling van Bruil naar Arnhem verhuist ontstaat een nieuwe situatie. Gecombineerd met een andere (zwaar)verkeersstructuur ontstaat in planologische zin een nieuwe kans voor het pand Grebbedijk 6 en het eerder genoemde ensemble aan de havenkom. Dit ensemble kan zowel in ruimtelijke als functionele zin een belangrijk element vormen tussen de binnenstad, de uiterwaarden en de rivier de Rijn.

Zie ook onze overige artikelen en afbeeldingen over dit onderwerp