Algemene Ledenvergadering 24 januari 2009 gewijd aan De Nude

Geschreven door: L. van der Zee

Op zaterdagmiddag 24 januari 2009 vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Wageningen Monumentaal plaats in Wijkcentrum de Nude in Wageningen. Op deze bijeenkomst stond neo-classisistische architectuur in de Wageningse wijk Nude centraal. Op de vergadering die aan het inhoudelijke deel voorafging werd in vervolg op de mededeling in de recent uitgebrachte Nieuwsbrief aan de orde gesteld dat  de bestuursleden Rita van Biesbergen, Leo Klep en Joke Ziedses zich niet herkiesbaar stelden, en dat de heer Feitze Boersma met het bestuur heeft kennis gemaakt uit interesse voor het werk van de vereniging.  Penningmeester/secretaris Han den Ouden lichtte de – gezonde – financiële situatie toe, en webmaster Laurens van der Zee besprak ontwikkelingen op de website. Aspirantbestuurslid Feitze Boersma vertelde over zijn betrokkenheid bij de molenbiotoop van molen De Vlijt, die door nieuwbouwplannen op en rond het terrein van de voormalige Mouterij in gevaar dreigde te komen. Met medewerking van Wageningen Monumentaal is bereikt dat de bouwplannen hierop zullen worden aangepast. Als opening van het aan de Nude gewijde deel van de bijeenkomst gaf voorzitter Roel Veelders een korte presentatie over neo-classisistische bouw, waarna oud-gemeentearchivaris Kees Gast over de geschiedenis van deze wijk vertelde. Hierbij kwam verrassende gegevens op tafel, onder meer over de vroegere loop van en bebouwing aan de dijk, en over de ligging van een voormalig park. Eveneens verrassend en boeiend was de presentatie door bouwhistoricus Bart van Aller over de geschiedenis en huidige toestand van de neoclassisistische villa Nudenoord. Niet alleen de bouwgeschiedenis, ook de geschiedenis van kleurstelling en ornamenten zijn door hem onderzocht. Mede door zijn aandacht voor de vele vroegere bewoners kwam dit pand dichterbij. Na in de laatste decennia als studentenwoning in verval te zijn geraakt, heeft Nudenoord nu een nieuwe eigenaar. Deze was onder het publiek, en vertelde dat hij aan een gefaseerde restauratie is begonnen. Misschien zal in de toekomst een deel als kantoor of als horecagelegenheid worden geëxploiteerd, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Na een bezoek aan Nudenoord waarbij Bart van Aller diverse punten ter plaatse toelichtte werd deze geslaagde middag met een borrel in het wijkcentrum besloten. Na afloop bood het bestuur aan de sprekers en aan de scheidende bestuursleden een diner aan in het eveneens in de Nude gelegen Chinese restaurant, en ontvingen dezen een presentje als dank voor hun bijdragen.