Dwangsom geëist bij verdere verwaarlozing Grebbedijk 6

19 oktober 2012:
Per brief van 19 oktober 2012 heeft de Gemeente Wageningen aan Wageningen Monumentaal bericht dat het door ons ingediende verzoek tot handhaving alsnog wordt gehonoreerd, nadat dit eerder in juli van dit jaar was afgewezen. Dit verzoek was ingediend in samenwerking met Mooi Wageningen. Aan de eigenaar van het pand zal een dwangsombesluit worden opgelegd, aldus deze brief. Redenen om tot handhaving over te gaan zijn, aldus de Gemeente, dat de termijn van 1 januari 2012 die aan de eigenaresse was gegund om een aanvang te maken met de verbouwwerkzaamheden ondertussen is verstreken terwijl vaststaat dat geen werk van enige betekenis aan het pand heeft plaatsgevonden. De brief vervolgt: Daarnaast constateren wij dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 februari 2012 uitspraak heeft gedaan (zaaknummer 201101486/1) waarin is bevestigd dat het ongehinderd openlaten van daken waardoor hemelwater ongehinderd naar binnen gaat, strafbare verwaarlozing van een monument oplevert. Met deze handeling wordt artikel 11, tweede lid, aanhef onder b van de Monumentenwet 1988 overtreden. Wij zijn van oordeel dat wij op grond van dat artikel bevoegd zijn op te treden, en op grond van de in de rechtspraak bekende beginselplicht tot handhaving zelf gehouden zijn hiertegen handhavend op te treden.
In de plaatselijke en regionale pers, waaronder De Veluwepost van 2 november 2012 en De Gelderlander – Vallei van 3 november werd veel aandacht aan deze uitspraak gegeven. Op straffe van een boete moet het pand voor 1 januari 2013 wind- en waterdicht zijn, zo werd bericht.  In december 2012 deelde de Gemeente Wageningen aan Wageningen Monumentaal mede dat de eigenaar van het pand tegen de uitspraak in beroep is gegaan. In het kader van voortgaande documentatie van deze slepende zaak heeft het bestuur van Wageningen Monumentaal op oudejaarsdag 31 december 2012 rond 14.30 uur onderstaande foto gemaakt, waarop een verder verval van het pand duidelijk zichtbaar is, en geen werkzaamheden of aanstalten daartoe zijn waar te nemen. Grebbedijk 6 op 31 december 2012 om 14.30 uur - verkleinde foto